GENERALFORSAMLING REFERAT 2023

Referat for generalforsamling 12. februar 2023

1. Valg af dirigent og referent
Gitte Hess blev valgt til dirigent, Zalina 503 blev valgt til referent

2. Valg af stemmetællere
Sven 220, Johanna 108, Rene 532

3. Bestyrelsens beretning for 2022 – medsendt denne dagsorden som bilag 1
Formanden supplerede den skriftlige beretning med en power-point
præsentation.
Godkendt

4. Årsregnskab 2022 med revisionspåtegning – medsendt denne dagsorden som
bilag 2.1, 2.2 og 2.3
Godkendt

5. Indkomne forslag
5.1. Fra have lejerne
Ingen

5.2. Fra bestyrelsen
5.2.1. Ændring af vedtægternes §16b stk. 9 om rykkergebyrer – medsendt
denne dagsorden som bilag 3.1
Kenneth 117 kom med et ændringsforslag på 1000 kr. Forslaget blev nedstemt
og dermed FORKASTET. Det udsendte forslag på blev VEDTAGET.
Henning 506 spurgte hvordan skal man kan dokumentere at man har bopæl i
Roskilde? Det kan man ved f.eks. fremvisning af sygesikringsbevis.
Referat for generalforsamling 12. februar 2023
5.2.2. Forslag om tilføjelse af et nyt pkt. 12 til vedtægternes
§16b og hæk højde ved vejkryds medsendt denne dagsorden som bilag
3.2
Forslaget blev efter afstemning forkastet
Svend 232 gør opmærksom på at der i Haveforbundets vedtægter
står at hæk mod vej skal have en højde på 120. Bestyrelsen har i
Granly gradbøjet dette punkt, så det kun er hækken med havelågen
der skulle være 120. Bestyrelsen blev bedt om at få styr på en fælles
nævner i begge vedtægter.

6. Budget for 2023
Haveleje vil årligt være 3950 kr. Tina 333 anmoder bestyrelsen om at lave et
samlet overblik over tidligere generalforsamlingsbeslutninger, som stadig er i
kraft, så alle har en mulighed for at følge de regler, der er gældende i vores
forening.
Bestyrelsen tager dette til efterretning.
Budget GODKENDT.

7. Valg af kasserer (Erik Døssing er villig til genvalg)
Blev GENVALGT

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jonas Olsen ønsker ikke genvalg og Heidi
Myrup vil gerne fritages for sit 2. år) og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis 2 år & 1 år. Maria 311 & Heidi 525
fortsætter.
Suppleanter 1. & 2. Evy 317 & Ulla 216

9. Valg af revisorer (Lone Petersen og Finn Jørgensen er villige til genvalg) samt
valg af 1 revisorsuppleant.
Begge revisorer blev GENVALGT. Jonas Olsen 316 blev revisorsuppleant

10. Valg til vurderingsholdet (alle nuværende 5 medlemmer:
Klaus Knudsen, Svend Nissen, Tove Christensen, Alice Thunbo og
Rene Holm er villige til genvalg)
Alle blev GENVALGT

11. Valg af delegerede til Roskilde Haveselskabs ordinære repræsentantskabsmøde.
FORMAND, KASSERER og øvrige bestyrelsesmedlemmer, samt
DE 2 SUPLEANTER, REVISORERNE, VURDERINGSUDVALG blev valgt

12. Eventuelt
Kennet 117 undersøger muligheden for video overvågning af vores
skraldeplads.

Tina 333 anmoder bestyrelsen om ikke at køre med ploven. Hun bad også alle med brændeovn om ikke at brænde alt muligt forskelligt af i ovnen, da det lugter.

Jimmy 204 som har stået for den tekniske udformning af den nye hjemmeside,
orienterede om denne og hvad den bl.a. kan bruges til, herunder at man kan
reservere GRANLYST. Hjemmesiden indeholder mange informationer og er et supplement til den information der i øvrigt udsendes fra bestyrelsen.

En vejledende afstemning gav fuld tilslutning til at bestyrelsen indhenter
tilbud på solceller til dækning af strømmen i fælleshuset. Der bliver ikke sat
noget i gang før endelig beslutning er taget evt. på en ekstraordinær
generalforsamling.

Henning 506 foreslår, at der også etableres lade standere til vores elbiler.

DORTHE 534 Hvorfor er der lys døgnet rund omkring fælleshuset. Bestyrelsen
ser på det.

Sign:
– Gitte Hess: Dirigent
– Zalina Rasmussen: Referent

HF Granly

H/F Granly er grundlagt 1951
– en haveforening med smukke haver, masser af glade havelejere, stort sammenhold og masser af aktiviteter.

Med venlig hilsen

Formanden

Favorit nyheder
Hurtig links