Byggeregler

H/F Granly
Omdelt september 2011

Vejledende
Byggeregler for kolonihavehuse i Roskilde Kommune 

 • Når du skal bygge et kolonihavehus i Roskilde Kommune, skal du ikke have tilladelse af kommunen, men af haveforeningens bestyrelse.
 • Du skal ikke rette dig efter bygningsreglementet dog undtaget el, vand, varme, afløb og kloak. Her skal du have autoriserede installatører til at stå for /godkende arbejdet.
 • De regler du skal rette dig efter fastsættes af Roskilde Haveselskabs og haveforeningens generalforsamling samt af deklarationer, lejekontrakt, lokalplaner og kommuneplaner.
 • Du skal altid søge om tilladelse til ethvert byggeri hos din bestyrelse, og du må ikke gå i gang med jordarbejde eller andet, før du har en skriftlig tilladelse.
 • Ved ethvert byggeri skal tages hensyn til, at der er tale om en kolonihave og ikke hverken bynære sommerhuse, parcelhuse eller lign.
 • Huse må maksimalt bygges på 60 m2. I dette areal indgår ikke tagudhæng, under forudsætning af, at dette er mindre end 50 cm målt i det vandrette plan. Er tagudhænget større, tæller hele udhænget med.
 • Der må bygges et drivhus på op til 10m2. Der må ikke bygges et større drivhus uagtet at hovedhuset er mindre end de 70 m2. Hvis der er direkte adgang fra hus eller udhus til drivhuset, indgår drivhuset i det bebyggede areal.
 • Der må bygges et legehus på ikke over 3m2.
 • Alle huse må maksimalt opføres i en etage, hvilket betyder at højden højest må være 4,5. Højden er den gennemsnitlige højde over jordniveau / til rygning.
 • Intet punkt af en bygnings højde må overstige 3,00 meter i forhold til det omgivende terræn målt ved det punkt hvor tagflade og ydervægge mødes.
 • Alle huse skal opføres mindst 2 meter fra skel målt fra den yderste bygningsdel dog skal der være mindst 4 meter til nabobebyggelse (målt på de yderste bygningsdele).
 • Alle ydervægge skal fremtræde i træ.
 • Der må ikke anvendes glaserede tegl til tagdækning eller andre skinnende/reflekterende materialer til bebyggelsen.
 • Byggeriet skal så vidt muligt falde i et med omgivelserne og samlet fremtræde som grønt område.
 • Der må etableres kælder såfremt denne ligger under jordniveau. Adgang til kælderen må alene kunne ske fra huset.
 • Der må ikke etableres gavlvinduer i en højde over 2,50 m. målt på vinduets øverste kant.
 • Der må etableres rygningsvinduer.
 • Tagvinduer skal være af matteret glas og skal kippes og må højest kunne åbnes 5 cm. Til ventilationsbrug.
 • Terrænarbejder i forbindelse med byggeriet må ikke hæve grundens højeste punkt eller sænke dets laveste punkter. H/F Granly Omdelt september 2011.
 • Intet punkt på grunden må hæves/sænkes mere end 30 cm. I forbindelse med byggeri uden bestyrelsens forudgående udtrykkelige tilladelse.
 • Ved tilladelser til terrænregulering skal bestyrelsen godkende disse i forhold til given tilladelse inden fortsættelse af byggeri.
 • Når etablering af fundament er sket, skal bestyrelsen godkende dets placering i forhold til given tilladelse.
 • Når byggeriet er færdiggjort skal bestyrelsen godkende dette i henhold til given tilladelse.
 • Ved anlæg af haver må ikke etableres højbede o.l. der kan forringe vækstbetingelserne for hække i skel.
 • Det samme er gældende for stensætninger, støttemure samt espaliere m.v.
 • Ved etablering af koi damme og andre fiskedamme samt andet vand i haven, må disse ikke kunne rumme mere end 2500 liter. Bassinerne skal være recirkulerende med pumpe og filter.
 • Der må ikke etableres opholdsarealer på et højere niveau end det naturlige højeste punkt på grunden. Dvs. at intet jordarbejde må ændre dette punkt.

Særlige forhold 

 • En del bebyggelse fra før år 1977 opfylder hverken kravet for m2 størrelse eller afstand til skel.
 • På disse bygninger må ikke foretages renoveringer uden bestyrelsens udtrykkelige godkendelse, idet hensigten er at lovliggøre byggeriet i forhold til nugældende byggeregler.
 • Ved overdragelse, skal dette anføres i overdragelsesdokumenter.
 • Specielt i forhold til skelafstand skal bestyrelsen ved ethvert salg, ved krav om nedrivning, der ikke griber ind i hovedhusets konstruktion, sikre at skelafstanden søges overholdt/etableret. (Tinglyst krav)